Speciaal call PD35SSCS is weer in de lucht van 5 december tot en met 1 januari


De missie van Sea Shepherd
Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is opgericht in 1977 en is een internationale liefdadigheidsinstelling met als doelstelling de conservatie van al het leven in zee. Onze missie is om de afslachting van het leven in zee en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen om zo ecosystemen en soorten te beschermen en te behouden.
Sea Shepherd gebruikt directe actie op een innovatieve manier om te documenteren en te onderzoeken en waar nodig actie te ondernemen om illegale activiteiten bloot te leggen en de confrontatie aan te gaan op volle zee. Door het wankele evenwicht van de biodiversiteit van onze ecosystemen te waarborgen, werkt Sea Shepherd om het overleven van deze ecosystemen zeker te stellen voor toekomstige generaties.
De call PD35SSCS staat voor de 35 jaar inzet en actie. Voor de laatste keer dit jaar zijn wij actief van 5 december tot en met 1 januari 2013. De kans om de speciale qsl kaart te bemachtigen. Wij zullen op 10, 20 en 40 meter uit komen mits de condities dit natuurlijk toelaten. Qsl kaarten zullen verzonden worden via het DQB te Arnhem
Speciaal voor de mensen in de regio haaglanden en omstreken zal er op 11 december en op 18 december vanaf 19:00 uur uitgekomen worden in de FM band op 144.537,5 Loc JO22DB
Op 24 december zal er een speciale kerst ronden zijn vanaf 21:00 uur op de zelfde frequentie
Wij hopen jullie te spreken.
Crew PD35SSCS
Rene PD2RKG / Willem PD4W

The mission of Sea Shepherd

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) was founded in 1977 and is an international charity with the objective of conservation of all marine life. Our mission is to stop the slaughter of marine life and the destruction of their habitat in order to protect and preserve the ecosystems and species.

Sea Shepherd uses direct action in an innovative way to document and investigate and where necessary take action by exposing illegal activities and confront them at open sea to guarantee the fragile balance of the biodiversity of our ecosystems, Sea Shepherd works to the survival of these ecosystems to secure them for future generations.

The call PD35SSCS stands for the 35 year commitment and action. For the last time this year, we will be active on the 5th of December 2012 to the 1th of January 2013. The chance to get our special QSL card are subject to the conditions ofcourse. We will be active on the 10, 20 and 40 meter bands .
QSL cards will be sent through the DQB in Arnhem
We hope to hear you on the bands
PD2RKG / PD4W

Landelijk Meetnet Telecom (LMT)

Agentschap Telecom neemt het vernieuwde Landelijk Meetnet Telecom (LMT) in gebruik. Chris Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken opent het landelijk meetnet donderdagmiddag (15-11-2012) in het monitoringsstation in Amersfoort.

Al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw beschikt Agentschap Telecom over een landelijk meetnet. Met het meetnet verzamelt het agentschap continu (24/7) informatie over het actuele gebruik van frequenties. Het meetnet is een belangrijk instrument in de toezichthoudende taak die het agentschap heeft. Hoofdinspecteur-directeur Peter Spijkerman zegt daarover:“Agentschap Telecom beschikt nu over een continue actuele atlas van het Nederlandse spectrum. Daarmee kunnen we efficiënt toezicht houden en het gebruik van de ether verder optimaliseren.”

Mogelijkheden

Het meetnet verandert de wijze waarop het agentschap haar toezichthoudende taak uitoefent. “De handelswijze bij storingsmeldingen is nu reactief. Iemand meldt een storing waarop een inspecteur met peilapparatuur op pad gaat om de klacht te onderzoeken. In de nieuwe situatie signaleert een data-analist bijzonderheden. Hij stuurt een inspecteur op onderzoek uit. De inspecteur kan vanuit zijn auto het meetnet raadplegen en aan de hand van actuele gegevens de bron van de verstoring vinden. Dat werkt veel pro-actiever.”

Uniek

Het nieuwe netwerk is uniek in de wereld en state of the art. Het meetnet verzamelt doorlopend en automatisch gegevens via twaalf antennes die staan opgesteld over heel Nederland. De verkregen informatie wordt volautomatisch verwerkt. Het systeem signaleert zelf afwijkingen ten opzichte van vergunde frequenties. De twaalf antennes worden aangevuld met drie meetposten die ook in staat zijn de bron van een verstoring uit te peilen. Ook zijn de mobiele datacollectiesystemen uit de peilauto’s van het agentschap aan het systeem gekoppeld.

Vervanging

In 2010 is Agentschap Telecom gestart met de vervanging van het bestaande meetnet. De ontvangers, antennes, infrastructuur en besturingssoftware zijn sinds 2010 volledig vernieuwd. De nieuwe apparatuur brengt het frequentiegebied van 20 tot 3.600 MHz voortdurend in kaart. Sinds begin 2012 wordt het nieuwe meetnet getest. In de testperiode heeft het meetnet al de nodige nieuwe inzichten en resultaten opgeleverd.

Bron: AgentschapTelecom AT

p.s. ander leuk onderwerp om te lezen zie: http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2012/unieke-controle-van-fm-omroepen

Voor de liefhebbers nog maar eens geplaatst Artikel 61a (bellen in de auto is anders als de porto of hand mic)

Artikel 61a
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
Toelichting RVV artikel 61a
§ 2. Inhoud van de verbodsbepaling
Artikel 61a van het RVV 1990 richt zich tot degene die een motorvoertuig, gehandicaptenvoertuig of bromfiets bestuurt. Het verbod strekt zich niet mede uit tot fietsen omdat deze, gelet op hun geringe gewicht en de beperkte snelheid die ermee kan worden bereikt, aanzienlijk minder gevaar op de weg opleveren. Overigens blijft artikel 5 WVW 1994 hier ook van toepassing. Dat betekent dat indien een fietser door het gebruik van een mobiele telefoon gevaar of hinder op de weg veroorzaakt, hij een strafbaar feit pleegt en daarvoor kan worden veroordeeld. Bestuurders die vallen onder het begrip degene die een motorvoertuig bestuurt, zijn bijvoorbeeld automobilisten, vrachtwagen- en buschauffeurs en motorrijders.

Het gaat daarbij bovendien om degene die daadwerkelijk achter het stuur zit, de feitelijk bestuurder. Het verbod strekt zich dus niet uit tot de rij-instructeur die wordt geacht onder zijn onmiddellijk toezicht een motorvoertuig te doen besturen. Dit komt tot uitdrukking door het gebruik van het begrip «degene die een motorvoertuig bestuurt» in plaats van de term bestuurder. Onder het begrip bestuurder valt immers ingevolge artikel 1, onderdeel f, onder 2, RVV 1990 ook de rij-instructeur.

Het verbod beperkt zich voorts tot die gevallen waarin deze bestuurders rijdend deelnemen aan het verkeer. Wie het voertuig heeft geparkeerd of daarmee stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon.

In artikel 61a RVV 1990 wordt gesproken van het vasthouden van een mobiele telefoon en niet van telefoneren. Hiervoor zijn verschillende redenen te geven. Ten eerste wordt hiermee de afwijzing van het fysieke aspect van het handmatig telefoneren beter tot uitdrukking gebracht.

Onder vasthouden wordt verstaan het in de hand houden, het tussen oor en schouder geklemd houden etc.

Ten tweede kan bij de term telefoneren onduidelijkheid bestaan wanneer daarvan sprake is. Is dat op het moment dat de telefoon ter hand wordt genomen, een nummer wordt ingetoetst of bijvoorbeeld op het moment dat de verbinding tot stand komt.

Ten derde wordt met de term telefoneren de reikwijdte beperkt tot de overdracht van spraak. Door de gekozen formulering van artikel 61a RVV 1990 wordt tevens het verzenden of ontvangen en lezen van SMS-berichten of e-mailberichten of het internetten met een mobiele telefoon tijdens het rijden onder de verbodsbepaling gebracht. Ten vierde heeft het openbaar ministerie aangegeven dat een verbod op het telefoneren aanzienlijk moeilijker te handhaven is dan een verbod op het vasthouden van een mobiele telefoon. Immers steeds zal moeten worden vastgesteld dat ook daadwerkelijk werd getelefoneerd met het apparaat. Het is niet onaannemelijk dat de verdachte zich zal verweren met de mededeling dat hij weliswaar met een telefoon aan het oor zat, maar dat er geen verbinding was en dat hij dus niet daadwerkelijk aan het telefoneren was. Hoewel, zoals in paragraaf 3 wordt omschreven, in dergelijke gevallen de officier van justitie wel inlichtingen betreffende de telecommunicatie kan vorderen teneinde vast te stellen of ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de mobiele telefoon, is een verbod op het vasthouden van dergelijke apparatuur aanzienlijk eenvoudiger te handhaven.

Onder mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.

Hieronder vallen niet de zogenoemde 27MC-bakkies en radio apparatuur van de radio amateur. Deze maken immers geen gebruik van het mobiele telecommunicatienetwerk. Ook apparaten die worden gebruikt ten behoeve van het gesloten netwerkverkeer, zoals mobilofoons van de politie, amateurs en taxichauffeurs, vallen hier niet onder.Ingevolge artikel 177, eerste lid, onderdeel d, van de WVW 1994 kan overtreding van artikel 61a RVV 1990 worden bestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Bovenstaande toch nog maar eens geplaats. Let wel op, als meneer agent vindt dat u onveilig rijd door het gebruik van de porto dan zal hij alsnog een boete uitschrijven voor bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag enz enz….

ZX 10-2 2 elements for 28Mhz

Vandaag bezig geweest om een defecte antenne van het dak te halen. De rotary dipool voor 10 meter was defect. Ik heb nu een ZX 10-2 geplaatst. Een twee elements monobander voor 28 Mhz. We gaan er maar eens vele verbindingen mee proberen te maken. Net de eerste 3 qso’s gemaakt, hi hi VA3AQB, W9NY, PY1PL….dus er zullen er nog wel een paar volgen.

Met dank aan PA3JWC voor de donatie van de antenne.

Pamela Anderson spoke to the press about why she supports Sea Shepherd


Pamela Anderson Launches Sea Shepherd’s Operation Zero Tolerance Aboard the SSS Brigitte Bardot
Anderson, the “U.S. Brigitte Bardot,” Dons a Wetsuit and Arrives via Jet Ski to Meet the Press
Actress and animal advocate Pamela Anderson visited the SSS (Sea Shepherd Ship) Brigitte Bardot in Marina del Rey, Calif. Friday to launch Operation Zero Tolerance, Sea Shepherd Conservation Society’s ninth campaign to defend at-risk whales in Antarctica.
The actress, whom some have likened to French actress Brigitte Bardot due to both actress’ stunning beauty and passion for animals, donned a Sea Shepherd wetsuit, rode a jet ski and hugged an activist dressed as a shark, to help launch Operation Zero Tolerance and welcome the SSS Brigitte Bardot vessel on its maiden visit to the mainland U.S. She was met by a large contingent of photographers and media who listened to her speak about why she supports Sea Shepherd’s mission to defend marine wildlife on the high seas.

“I love Sea Shepherd,” said Anderson. “Sea Shepherd founder Captain Paul Watson and his organization are doing great work,” she said. “We have to do everything we can to protect biodiversity in our oceans. As Paul says, ‘If the oceans die, we die.'”

In speaking about the legal controversy that has surrounded Captain Watson recently, the actress said: “Paul has been treated unfairly by stupid poachers. But nothing is going to stop Sea Shepherd — ever,” she concluded.