Frequentiegebruik radiozendamateurs rond troonswisseling in omgeving Amsterdam

In de periode 29 april tot 2 mei 2013 mogen radiozendamateurs geen gebruik maken van de frequenties in de 13 cm amateurband. Dit geldt voor een gebied van 40 km rond de Dam in Amsterdam. Dat heeft Agentschap Telecom besloten.

Het agentschap heeft inmiddels vele vergunningaanvragen ontvangen voor frequentiegebruik in de band 2320 – 2400 MHz. Dit gaat om vergunningen voor mobiele communicatie die worden ingezet tijdens de Troonswisseling, bijvoorbeeld voor videoverbindingen. Aangezien deze mobiele frequentiegebruikers de primaire rechthebbenden zijn op deze band, heeft dit gevolgen voor de radiozendamateurs.

40 kilometer

De Amateurdienst zal daarom het frequentiegebruik in een straal van 40 kilometer rond de Dam in Amsterdam moeten staken in de periode van 29 april 08:00 tot 2 mei 00:00 uur. Dit gebeurt op basis van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008, artikel 9 onderdeel b en d. Ook het uitzenden van buiten dit 40 km gebied met grote vermogens en antennes gericht op het centrum van Amsterdam, is niet toegestaan. Agentschap Telecom zal het frequentiespectrum monitoren en gedurende deze periode in Amsterdam aanwezig zijn. Overtreders zullen zo nodig beboet worden.

Onbemand

Ook vergunninghouders van onbemande amateurstations in de band 2320 – 2400 MHz mogen in een straal van 40 km. van de Dam in Amsterdam geen uitzendingen verzorgen. Deze vergunninghouders  zullen persoonlijk benaderd worden door het agentschap.

Bron: Agentschap Telecom AT

Landelijk Meetnet Telecom (LMT)

Agentschap Telecom neemt het vernieuwde Landelijk Meetnet Telecom (LMT) in gebruik. Chris Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken opent het landelijk meetnet donderdagmiddag (15-11-2012) in het monitoringsstation in Amersfoort.

Al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw beschikt Agentschap Telecom over een landelijk meetnet. Met het meetnet verzamelt het agentschap continu (24/7) informatie over het actuele gebruik van frequenties. Het meetnet is een belangrijk instrument in de toezichthoudende taak die het agentschap heeft. Hoofdinspecteur-directeur Peter Spijkerman zegt daarover:“Agentschap Telecom beschikt nu over een continue actuele atlas van het Nederlandse spectrum. Daarmee kunnen we efficiënt toezicht houden en het gebruik van de ether verder optimaliseren.”

Mogelijkheden

Het meetnet verandert de wijze waarop het agentschap haar toezichthoudende taak uitoefent. “De handelswijze bij storingsmeldingen is nu reactief. Iemand meldt een storing waarop een inspecteur met peilapparatuur op pad gaat om de klacht te onderzoeken. In de nieuwe situatie signaleert een data-analist bijzonderheden. Hij stuurt een inspecteur op onderzoek uit. De inspecteur kan vanuit zijn auto het meetnet raadplegen en aan de hand van actuele gegevens de bron van de verstoring vinden. Dat werkt veel pro-actiever.”

Uniek

Het nieuwe netwerk is uniek in de wereld en state of the art. Het meetnet verzamelt doorlopend en automatisch gegevens via twaalf antennes die staan opgesteld over heel Nederland. De verkregen informatie wordt volautomatisch verwerkt. Het systeem signaleert zelf afwijkingen ten opzichte van vergunde frequenties. De twaalf antennes worden aangevuld met drie meetposten die ook in staat zijn de bron van een verstoring uit te peilen. Ook zijn de mobiele datacollectiesystemen uit de peilauto’s van het agentschap aan het systeem gekoppeld.

Vervanging

In 2010 is Agentschap Telecom gestart met de vervanging van het bestaande meetnet. De ontvangers, antennes, infrastructuur en besturingssoftware zijn sinds 2010 volledig vernieuwd. De nieuwe apparatuur brengt het frequentiegebied van 20 tot 3.600 MHz voortdurend in kaart. Sinds begin 2012 wordt het nieuwe meetnet getest. In de testperiode heeft het meetnet al de nodige nieuwe inzichten en resultaten opgeleverd.

Bron: AgentschapTelecom AT

p.s. ander leuk onderwerp om te lezen zie: http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2012/unieke-controle-van-fm-omroepen

Maatschappij bewust maken van telekwetsbaarheid

Juli vorig jaar vielen cruciale verbindingen uit door een storing in een KPN-knooppunt voor telecommunicatie in de Rotterdamse Waalhaven. Vanwege de grote maatschappelijke effecten was de storing aanleiding voor de Inspectie Veiligheid & Justitie en Agentschap Telecom om het incident te onderzoeken. Dit onderzoek past bij een nieuwe taak die het agentschap sinds 5 juni jl. heeft: toezicht houden op continuïteit van telecomnetwerken. Een belangrijke taak, want het is van belang dat bedrijven en burgers kunnen vertrouwen op telecommunicatienetwerken.

Tijdens de storing in Rotterdam vielen onder andere verbindingen voor de hulpverleningsdiensten uit. De metro reed niet. En in beperkte mate was het niet meer mogelijk om een melding via 112 te maken. “Dat toont direct de impact van zo’n storing op de maatschappij”, benadrukt Ties Dammers van de afdeling Toezichtbeleid & Sancties. Helaas stond het Waalhaven-incident niet op zich: ook de brand in een Vodafone-knooppunt, april dit jaar, had aanzienlijke gevolgen: bij diverse grote bedrijven en ministeries was de mobiele communicatie een week lang uit de lucht. Ook veel particulieren raakten gedupeerd omdat ze lange tijd niet konden bellen of sms’en.

Vertrouwen in telecommunicatie bewaren

“Samen met de telecomaanbieders heeft Agentschap Telecom een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het vertrouwen in het stelsel van telecommunicatie overeind te houden”, zegt Ties Dammers. “De maatschappij mag van het agentschap verwachten dat wij er op toezien dat telecomaanbieders voldoen aan hun zorgplicht. Zij moeten er op hun beurt voor zorgen dat de continuïteit van telecommunicatienetwerken en –diensten verzekerd is. Telecomdiensten moeten vrijwel altijd beschikbaar zijn voor de maatschappij.”

Continuïteitsplan en bewustwording

Het agentschap heeft naar aanleiding van de eerder genoemde incidenten de term telekwetsbaarheid geïntroduceerd. “Daarmee willen we aangeven dat de maatschappij zich niet bewust is van de afhankelijkheid van telecommunicatie”,legt Dammers uit. “Hier ligt ook een duidelijke taak voor het agentschap. Zo wijzen we bedrijven en organisaties er op dat ze in geval van storingen een continuïteitsplan moeten hebben dat beschrijft hoe ze hun meest essentiële communicatie in de lucht houden. Andersom willen we gebruikers van de netwerken bewust maken van de risico’s als er een verbinding uitvalt. Het is belangrijk over alternatieven na te denken, bijvoorbeeld voor het bereiken van 112.”

Risicogebaseerde aanpak

Agentschap Telecom biedt de telecomaanbieders handvatten om te voldoen aan hun wettelijke plichten. Dammers: “Zo hebben wij een model ontwikkeld waarin we het risico van de uitval van een netwerk in kaart brengen op basis van de gebruikers van dat netwerk. Hoe groter de economische en maatschappelijke belangen, hoe groter het effect van uitval, hoe groter het risico. En daarmee hoe belangrijker het is om de continuïteit van dat netwerk overeind te houden.” Het agentschap bevordert het gebruik van dit model door de aanbieders actief. Als aanbieders het goed doen wanneer het gaat om continuïteit, voldoen ze niet alleen aan hun wettelijke plicht, maar tonen ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat kan van het agentschap verwacht worden?

Begin juni heeft het agentschap een meldpunt ingesteld waar telecomaanbieders alle relevante storingen moeten melden. “Het aantal meldingen van grote omvang is tot nu toe redelijk beperkt gebleven. Laten we hopen dat het nog lang zo blijft”, zegt Dammers. “Het agentschap kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de continuïteit in de telecommunicatie.” Het agentschap is druk bezig met het verder vormgeven van de nieuwe taak. Voorlichting, een dialoogsessie, een nulmeting van de stand van zaken en de eerste audits en inspecties staan op de rol.

Bron: Agentschap Telecom

Radiocommunications Agency Netherlands

 

Agentschap Telecom, verduidelijkt draadloze communicatie en de blootstelling aan de zendsignalen die daarvoor worden gebruikt.

Op locatie in Amersfoort licht hij toe wat er wordt gemeten en dat op de website van het Agentschap Telecom meer informatie is te vinden over blootstellingslimieten en de waarden die het Agentschap de afgelopen jaren in de praktijk heeft gemeten. De limieten worden uitgedrukt in Volt per meter en zijn afhankelijk van de frequentie die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld GSM 900, GSM 1800, UMTS en WiFi. Deze variëren van 41 tot 61 volt per meter. Het Agentschap Telecom heeft 112 metingen rond zendmasten verricht. De gemiddelde veldsterkte bedraagt 0,84 volt per meter.