Radiozendamateurs zijn belangrijke pioniers

Radiozendamateurs zijn belangrijke pioniers

‘Breakie breakie, hier 27 mc-er….’. Dat is het beeld dat menigeen heeft van de radiozendamateur. Een trucker die met collega’s kletst of iemand die met een zelf in elkaar geknutseld radioapparaat contact zoekt met mensen aan de andere kant van de wereld. Maar dan doen we de radiozendamateurs te kort. Er zijn er maar liefst 13.000 geregistreerd bij Agentschap Telecom, onder wie astronaut André Kuipers. Veel zendamateurs zorgen met hun pioniersgeest voor belangrijke innovaties die later door de commerciële markt worden overgenomen.

Het agentschap stelt de verplichte examens op voor radiozendamateurs, zorgt dat er zendfrequenties worden uitgegeven, registreert de roepnaam van de radiozendamateur, maakt de spelregels en ziet toe op naleving van die regels. Een van de mensen die daar bij Agentschap Telecom mee bezig is, is George Petersen, adviseur Veiligheid.

Buitenaards contact

Volgens Petersen varieert de groep radiozendamateurs van pionerende zelfbouwers (de kleinste groep) tot liefhebbers die her en der radiocontacten willen scoren, het liefst ver weg. ‘Daar zijn elk weekend wedstrijden in. Het uitzenden in morsecodes is bijvoorbeeld heel populair, wereldwijd doen daar honderdduizenden mensen aan mee.’ De groep vergrijst wel, zegt Petersen, en zal kleiner worden door internetmogelijkheden als bijvoorbeeld Skype. ‘Maar de uitdaging van de zelfbouwer en de magie van het via de lucht contact maken met de andere kant van de wereld, zullen er altijd blijven.’ En soms is er zelfs buitenaards contact: astronaut André Kuipers heeft tijdens zijn laatste ruimtereis via een amateurfrequentie contact gehad met radiozendamateurs en hij heeft ook met scholieren gepraat via die frequentie. Petersen: ‘het was dan zaak zijn ISS-station met je antenne te volgen en dan had je per overkomst tien minuten de tijd om contact te maken.’

Economische waarde

De radiozendamateurs zenden ook uit in de commercieel heel interessante banden van 100 tot 5000 MHz. Er komt steeds meer druk op die banden omdat met name de mobiele operators steeds meer ruimte opeisen. ‘Ik kan me voorstellen dat de komende jaren kritisch gekeken wordt naar de voor de zendamateurs beschikbare ruimte, maar tegelijkertijd komen er ook steeds meer in onbruik geraakte lage frequenties bij voor de amateurs. En vergeet de economische waarde niet. Als in Nederland tien of honderd zendamateurs pionieren met de grenzen van de techniek, dan spreek je al over economisch belang. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom Software Defined Radio, een nieuwe radiotechniek. ’

Enquête

De radiozendamateurs gaven Agentschap Telecom onlangs een 6,9 voor de dienstverlening, zo bleek uit een enquête. Wel vinden ze dat het agentschap extra moet controleren op sociaal wangedrag op amateurfrequenties. Volgens Petersen kan het agentschap geen boetes opleggen voor bijvoorbeeld beledigen of bedreigen, daarvan moet je aangifte doen bij de politie. ‘Maar als een zendamateur bezig is met het moedwillig verstoren van de uitzendingen van andere radiozendamateurs of op een frequentie uitzendt waarbinnen bijvoorbeeld vliegverkeer communiceert, dan heeft het agentschap voldoende handhavende middelen om de betreffende zendamateur te bestraffen, waaronder boetes en zendverboden.’

Bron: agendschap telecom

Frequentiegebruik radiozendamateurs rond troonswisseling in omgeving Amsterdam

In de periode 29 april tot 2 mei 2013 mogen radiozendamateurs geen gebruik maken van de frequenties in de 13 cm amateurband. Dit geldt voor een gebied van 40 km rond de Dam in Amsterdam. Dat heeft Agentschap Telecom besloten.

Het agentschap heeft inmiddels vele vergunningaanvragen ontvangen voor frequentiegebruik in de band 2320 – 2400 MHz. Dit gaat om vergunningen voor mobiele communicatie die worden ingezet tijdens de Troonswisseling, bijvoorbeeld voor videoverbindingen. Aangezien deze mobiele frequentiegebruikers de primaire rechthebbenden zijn op deze band, heeft dit gevolgen voor de radiozendamateurs.

40 kilometer

De Amateurdienst zal daarom het frequentiegebruik in een straal van 40 kilometer rond de Dam in Amsterdam moeten staken in de periode van 29 april 08:00 tot 2 mei 00:00 uur. Dit gebeurt op basis van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008, artikel 9 onderdeel b en d. Ook het uitzenden van buiten dit 40 km gebied met grote vermogens en antennes gericht op het centrum van Amsterdam, is niet toegestaan. Agentschap Telecom zal het frequentiespectrum monitoren en gedurende deze periode in Amsterdam aanwezig zijn. Overtreders zullen zo nodig beboet worden.

Onbemand

Ook vergunninghouders van onbemande amateurstations in de band 2320 – 2400 MHz mogen in een straal van 40 km. van de Dam in Amsterdam geen uitzendingen verzorgen. Deze vergunninghouders  zullen persoonlijk benaderd worden door het agentschap.

Bron: Agentschap Telecom AT

Maatschappij bewust maken van telekwetsbaarheid

Juli vorig jaar vielen cruciale verbindingen uit door een storing in een KPN-knooppunt voor telecommunicatie in de Rotterdamse Waalhaven. Vanwege de grote maatschappelijke effecten was de storing aanleiding voor de Inspectie Veiligheid & Justitie en Agentschap Telecom om het incident te onderzoeken. Dit onderzoek past bij een nieuwe taak die het agentschap sinds 5 juni jl. heeft: toezicht houden op continuïteit van telecomnetwerken. Een belangrijke taak, want het is van belang dat bedrijven en burgers kunnen vertrouwen op telecommunicatienetwerken.

Tijdens de storing in Rotterdam vielen onder andere verbindingen voor de hulpverleningsdiensten uit. De metro reed niet. En in beperkte mate was het niet meer mogelijk om een melding via 112 te maken. “Dat toont direct de impact van zo’n storing op de maatschappij”, benadrukt Ties Dammers van de afdeling Toezichtbeleid & Sancties. Helaas stond het Waalhaven-incident niet op zich: ook de brand in een Vodafone-knooppunt, april dit jaar, had aanzienlijke gevolgen: bij diverse grote bedrijven en ministeries was de mobiele communicatie een week lang uit de lucht. Ook veel particulieren raakten gedupeerd omdat ze lange tijd niet konden bellen of sms’en.

Vertrouwen in telecommunicatie bewaren

“Samen met de telecomaanbieders heeft Agentschap Telecom een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het vertrouwen in het stelsel van telecommunicatie overeind te houden”, zegt Ties Dammers. “De maatschappij mag van het agentschap verwachten dat wij er op toezien dat telecomaanbieders voldoen aan hun zorgplicht. Zij moeten er op hun beurt voor zorgen dat de continuïteit van telecommunicatienetwerken en –diensten verzekerd is. Telecomdiensten moeten vrijwel altijd beschikbaar zijn voor de maatschappij.”

Continuïteitsplan en bewustwording

Het agentschap heeft naar aanleiding van de eerder genoemde incidenten de term telekwetsbaarheid geïntroduceerd. “Daarmee willen we aangeven dat de maatschappij zich niet bewust is van de afhankelijkheid van telecommunicatie”,legt Dammers uit. “Hier ligt ook een duidelijke taak voor het agentschap. Zo wijzen we bedrijven en organisaties er op dat ze in geval van storingen een continuïteitsplan moeten hebben dat beschrijft hoe ze hun meest essentiële communicatie in de lucht houden. Andersom willen we gebruikers van de netwerken bewust maken van de risico’s als er een verbinding uitvalt. Het is belangrijk over alternatieven na te denken, bijvoorbeeld voor het bereiken van 112.”

Risicogebaseerde aanpak

Agentschap Telecom biedt de telecomaanbieders handvatten om te voldoen aan hun wettelijke plichten. Dammers: “Zo hebben wij een model ontwikkeld waarin we het risico van de uitval van een netwerk in kaart brengen op basis van de gebruikers van dat netwerk. Hoe groter de economische en maatschappelijke belangen, hoe groter het effect van uitval, hoe groter het risico. En daarmee hoe belangrijker het is om de continuïteit van dat netwerk overeind te houden.” Het agentschap bevordert het gebruik van dit model door de aanbieders actief. Als aanbieders het goed doen wanneer het gaat om continuïteit, voldoen ze niet alleen aan hun wettelijke plicht, maar tonen ze ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat kan van het agentschap verwacht worden?

Begin juni heeft het agentschap een meldpunt ingesteld waar telecomaanbieders alle relevante storingen moeten melden. “Het aantal meldingen van grote omvang is tot nu toe redelijk beperkt gebleven. Laten we hopen dat het nog lang zo blijft”, zegt Dammers. “Het agentschap kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de continuïteit in de telecommunicatie.” Het agentschap is druk bezig met het verder vormgeven van de nieuwe taak. Voorlichting, een dialoogsessie, een nulmeting van de stand van zaken en de eerste audits en inspecties staan op de rol.

Bron: Agentschap Telecom

Radiocommunications Agency Netherlands

 

Agentschap Telecom, verduidelijkt draadloze communicatie en de blootstelling aan de zendsignalen die daarvoor worden gebruikt.

Op locatie in Amersfoort licht hij toe wat er wordt gemeten en dat op de website van het Agentschap Telecom meer informatie is te vinden over blootstellingslimieten en de waarden die het Agentschap de afgelopen jaren in de praktijk heeft gemeten. De limieten worden uitgedrukt in Volt per meter en zijn afhankelijk van de frequentie die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld GSM 900, GSM 1800, UMTS en WiFi. Deze variëren van 41 tot 61 volt per meter. Het Agentschap Telecom heeft 112 metingen rond zendmasten verricht. De gemiddelde veldsterkte bedraagt 0,84 volt per meter.

Basiscursus Antennevraagstukken

Vandaag ging de reis naar Amersfoort. Hier werd de cursus van het Antenne bureau gegeven. Echt een leuk programma.

Over de gezondheidsaspecten en de antenne werd gesproken door Mathieu Pruppers van het Rivm

Daarna kwam Klaas Kregel praten als adviseur antenne vraagstukken

En lekker broodje erbij en niet te vergeten de koffie. Na de rondleiding en uitleg in het meetstation weer verder met de cursus.

Nationaal antennebeleid door Bart Huizing, daarna Jos Kramer over de metingen van het AT

Ja een mooie dag waar ik weer weg ging met een certificaat en veel kennis die bruikbaar is.

Aangepast met fotoshop ziet er anders uit(foutje de naam is Zwan hi hi)